03 вересня 2013

За інформацією податкової інспекції


Миндоходов и Пенсионный фонд будут обмениваться информацией для внеплановых проверок

Министерством доходов и сборов Украины и Пенсионным фондом Украины согласован вопрос о координации совместных действий территориальных органов обоих ведомств при проведении внеплановых проверок в связи прекращением юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя.

При проведении таких проверок территориальные органы Миндоходов будут использовать предоставленные территориальными органами Пенсионного фонда сведения о плательщиках единого взноса, в частности, по представлению ими отчетности о суммах начисленного единого взноса, полноты и своевременной уплаты единого взноса и т.д. Это позволит не допустить потерь по поступлению единого взноса на период нормативно-правового урегулирования порядка обмена информацией между Миндоходов и Пенсионным фондом.

Напомним, в рамках админреформы вопросы администрирования единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование передано в сферу компетенции органов доходов и сборов. Одновременно в компетенции Пенсионного фонда и его органов остаются такие функции, как ведение реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, осуществление контроля за достоверностью персонифицированных данных как основания для определения размера социальных выплат. Кроме того, органы Фонда должны завершить процедуры администрирования единого взноса, начатые на момент вступления в силу Закона № 406-VII.

 

"Пульс": (044) 284-00-07

У результаті ребрендингу інтерактивної "гарячої лінії" "Пульс податкової" Міністерство доходів та зборів України запровадило новий сервіс – "Пульс", який прийматиме звернення від клієнтів податкової та митної служб.
Нагадаємо, цей сервіс розрахований на протидію корупції у відомствах, а також на ліквідацію перешкод, які заважають здійснювати підприємницьку діяльність, усунення труднощів у спілкуванні з посадовими особами.
"Пульс" – це "гаряча телефонна лінія", що працює за принципом зворотного зв'язку. Оператори не тільки приймуть звернення, але і повідомлять про результати перевірки та вжиті заходи.
Вже понад рік всеукраїнська "гаряча лінія" зарекомендувала себе не тільки як ефективний сервіс, а й як повноцінний консультаційний центр, а відтепер не тільки з податкових, а й з митних питань.
Оновлений "Пульс" надає представникам бізнесу, зокрема, суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність співробітників податкової та митної служби та оперативно розв'язати суперечливі питання, що виникають не тільки у сфері адміністрування податків, а й під час здійснення митного контролю й митного оформлення.
Номер цілодобової телефонної лінії оновленого сервісу "Пульс": (044) 284-00-07.

До уваги представників ЗМІ, громадськості!

Змінено електронну адресу прес-служби ГУ Міндоходів області
У зв'язку із реорганізаційними заходами змінилася електронна адреса інформаційно-комунікаційного управління Головного управління Міндоходів у Запорізькій області. Відтепер листування із платниками податків та засобами масової інформації здійснюється за адресою: press@zp.minrd.gov.ua.

У який спосіб можна отримати розстрочення податкового боргу та які документи для цього потрібні?

Розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти.
Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення/відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення/відстрочення грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання.
Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу приймається територіальним органом Міндоходів у межах одного бюджетного року. Також платник податків має право звернутися до суду із заявою про отримання розстрочки (відстрочки) грошових зобовязань.
Підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

Що таке податкова вимога та в яких випадках вона має бути надіслана?

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, у відповідності до ст. 59 Податкового кодексу України, територіальний орган Міндоходів надсилає йому податкову вимогу, коли загальна сума податкового боргу перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, територіальний орган Міндоходів надсилає податкову вимогу такому платнику податків.
Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Які заходи щодо стягнення коштів та продажу майна боржників передбачені Податковим кодексом?

Територіальний орган Міндоходів здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.
Стягнення коштів та продаж майна платника податків проводяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання або вручення такому платнику податкової вимоги.
Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання територіальним органам Міндоходів, у розмірі суми податкового боргу або його частини.
Територіальний орган Міндоходів звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі.
Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття органом державної податкової служби рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення територіального органу Міндоходів підписується його керівником та скріплюється гербовою печаткою органу державної податкової служби.

В яких випадках виникає право податкової застави, та яке майно не може бути використане як джерело погашення податкового боргу?

Право податкової застави виникає у разі:
- несплати у строки, встановлені Податковим Кодексом України, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;
- несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.
Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім окремих випадків, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

Налоговые накладные, выписанные в день аннулирования свидетельства, считаются действительными

Миндоходов разъяснило некоторые нюансы относительно права на налоговый кредит (письмо от 02.07.2013 г. № 10030/7/99-99-19-04-02-17).
Налогоплательщик утрачивает право на выписку налоговых накладных со дня аннулирования свидетельства о регистрации.
Таким днем является последний день регистрации плательщиком НДС, то есть налоговые накладные, выписанные в день аннулирования свидетельства, считаются действительными.

Уведомлено, как выдается справка об уплате налога за утилизацию снятых с эксплуатации ТС

Государственная налоговая служба в разъяснении от 20.08.2013 г. уведомила, что в соответствии с пп. 250.14.2 п. 250.14 ст. 250 Налогового кодекса в случае пропуска транспортного средства (кузова) или партии транспортных средств (кузовов) на таможенную территорию Украины контролирующий орган:

- проверяет правильность исчисления и полноту уплаты лицом, которое ввозит на таможенную территорию Украины транспортное средство (кузов) или партию транспортных средств (кузовов), налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств;
- проставляет в таможенной декларации на транспортное средство (кузов) или в таможенной декларации на партию транспортных средств (кузовов) отметку об уплате налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств;
- оформляет и выдает на каждое транспортное средство лицу, которое ввозит на таможенную территорию Украины такое транспортное средство, справку об уплате или об освобождении от уплаты налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств для дальнейшей передачи таким лицом владельцу транспортного средства;
- подает реестр выданных справок об уплате налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств МВД до 10 числа месяца, наступающего за календарным месяцем.
Напомним, что с 1 сентября 2013 г. вступит в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об уплате экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации ТС» от 04.07.2013 г. № 422-VII, согласно которому размер такого налога для конкретного ТС рассчитывается с учетом базовых ставок и корректирующих коэффициентов, привязанных к объему двигателя, и в зависимости от того, новое ТС или подержанное.

 

Одобрена концепция программы развития промышленности до 2020 года

Кабмин распоряжением от 17.07.2013 г. № 603-р одобрил Концепцию Общегосударственной целевой экономической программы развития промышленности на период до 2020 года. Целью Программы является комплексное решение проблемных вопросов функционирования промышленного сектора экономики Украины путем:

- разработки организационно-экономического механизма;

- привлечения ресурсов для реализации заданий структурно-технологической модернизации отечественной промышленности в направлении увеличения части высокотехнологичных видов деятельности в объемах производства и экспорта;

- удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции собственного производства;

- роста занятости и повышения благодаря этому благосостоянию населения.

Конкретные меры, включая нормативно-правовое обеспечение, защиту внутреннего рынка и отечественного производства, направленные на решение проблемных вопросов развития отдельных видов экономической деятельности, будут приведены в проекте Программы.

 

КМУ предлагает продлить предельный срок представления годовой финотчетности

Кабмин разработал проект постановления, согласно которому предлагается продлить срок представления годовой финансовой отчетности, в том числе составленной по МСФО, до 28 февраля года, следующего за отчетным. До внесения изменений отчетность подается до 9 февраля.
Согласно проекту кредитные союзы и предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность по управлению активами (группа 64.3 КВЕД ДК 009:2010), должны перейти на составление отчетности по МСФО с 1 января 2015 года. А для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (раздел 66 КВЕД ДК 009:2010), дата такого перехода не изменилась.
Институты совместного инвестирования будут составлять финансовую отчетность с учетом особенностей, установленных в соответствии с Законом Украины «Об институтах совместного инвестирования».
Кроме того, внесен ряд изменений в Стратегию применения международных стандартов финансовой отчетности в Украине от 24.10.2007 г. № 911-р.
Проект постановления опубликован на сайте Минфина для обсуждения, направления замечаний и предложений.

В Украине подорожали сигареты и алкоголь

С 1 сентября в Украине вступили в силу новые акцизные марки на алкогольные напитки и табачные изделия.

3 июля Кабмин принял постановление об акцизных марках нового образца, а также повысил их стоимость в 2,6 раза.
Новые марки отличаются графическим дизайном и цветовой гаммой. Каждая марка имеет графический защитный элемент, который содержит информацию в закодированном виде, пишут Вести.
Из-за усиления защиты новых образцов акцизных марок их стоимость выросла: на алкогольные напитки — до 0,27 гривны за 1 шт., табачные изделия — 0,142 гривны за 1 шт. Таким образом, обоснованным является увеличение стоимости одной бутылки напитка на 0,167 гривны, одной пачки табачных изделий — на 0,087 гривны, рассказали в Министерстве доходов.

Заказчиков строительства объектов на Евробаскет-2015 хотят освободить от земельного налога

На период строительства ряда объектов в рамках подготовки к Евробаскету-2015 документы на земельные участки (свидетельство на право постоянного пользования земельным участком) оформляются на заказчика строительства - государственное или коммунальное предприятие, у которого возникает налоговое обязательство по уплате земельного налога. В связи с тем, что налог на землю начисляется по каждому земельному участку с момента получения государственного акта на право постоянного пользования земельным участком и отсутствием финансирования, у предприятия возникает задолженность перед местными бюджетами по уплате налога и необходимость уплаты штрафных санкций.

В связи в этим Кабмин проектом № 3124 предлагает дополнить Раздел 6 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса пунктом 6 согласно которому освобождаются от уплаты земельного налога государственные и коммунальные предприятия, которые являются заказчиками строительства за счет государственных средств объектов, определенных Кабинетом Министров Украины для подготовки и проведения финального турнира чемпионата Европы 2015 по баскетболу, за земельные участки, выделенные под строительство таких объектов, на период их строительства.

Звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску подається не пізніше 20 вересня 2013 року

Останнім днем подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску є 20 вересня 2013 року. На цьому увагу платників єдиного внеску звертають Міністерство доходів і зборів України та Пенсійний фонд України у своєму Листі від 30.08.2013 року № 1094/99-99-17-03-01-18.
Водночас, повідомляємо, що до 30 вересня 2013 року адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснює Пенсійний фонд України

Обчислення та сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що визначені як об’єкти оподаткування, є платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу.
Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта, зазначеного у пункті 234.4 статті 234  Податкового кодексу України.
Збір сплачується юридичними та фізичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.
Платники збору зобов'язані при першій реєстрації в Україні пред'являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, -  відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.
У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.
Водночас, слід зазначити, що від сплати збору за першу реєстрацію звільняються транспортні засоби:
- будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів,
- дитячих будинків-інтернатів,
- пансіонатів для ветеранів війни і праці,
- геріатричних пансіонатів,
- реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, за умови, що зазначені установи фінансуються з державного та місцевого бюджетів.
До переліку звільнених включаються також легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.
У разі зміни власника транспортних засобів з вищезазначених організацій на будь-якого іншого, їх нові власники зобов’язані сплатити збір у порядку та на умовах, передбачених розд. VII (статті 231-239) ПКУ

У липні кількість платників ПДВ зросла більш ніж 2,3 тис. осіб

У липні поточного року платниками податку на додану вартість зареєструвалося понад 2,3 тис. осіб, видано майже 3,7 тис. бланків свідоцтв про реєстрацію платника.
Загалом, за статистикою Міндоходів, на 1 серпня 2013 року в Україні зареєстровано 244,3 тис. платників ПДВ. Це майже на 10 тис. перевищує показник відповідного періоду минулого року. На 1 серпня 2012 року нараховувалося 234,4 тис. платників.
Нагадаємо, що фахівцями Міндоходів розроблено законопроект, яким спрощуються процедури реєстрації платниками податків. Законопроект підтримано на засіданні Кабінету Міністрів України.
Так, зокрема, ініціюється скорочення з 3-х днів до 1-го строк повідомлень банками та іншими фінустановами Міністерства про відкриття рахунків платників податків, а також повідомлення органами Міндоходів про взяття таких рахунків на облік або відмову в цьому.
У проекті також передбачено оприлюднення на єдиному веб-порталі інформації про взяття суб’єктів господарювання на облік в Міндоходів, їх реєстрацію як платників ПДВ та єдиного податку, а також скасування необхідності отримання таких свідоцтв за рахунок отримання витягу із відповідного реєстру

Консультативна пошта з податку на прибуток

Платники податків у разі виникнення проблемних питань щодо адміністрування податку на прибуток можуть надсилати їх на електронні адреси rbolila@minrd.gov.ua, itrigub@minrd.gov.ua

Перевірте правильність рахунків зі сплати податку на прибуток!

Міністерство доходів та зборів повідомляє, що платники податків, які сплатили помилково на старі рахунки авансові внески з податку на прибуток у січні 2013 року, можуть виправити  ситуацію та уникнути заборгованості перед бюджетом. Для цього необхідно подати до податкового органу за місцем реєстраціїзаяву про переведення сплаченої суми  зазначених внесків на нові коди Класифікації доходів бюджету, що призначені для сплати авансових внесків з податку на прибуток.
А саме,  Класифікацію доходів бюджету доповнено такими позиціями:
11023100
“Авансові внески з податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності”;  
11023200
“Авансові внески  з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності”; 
11023300
“Авансові внески з  податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів”;  
11023400
“Авансові внески  з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів”;   
11023500
“Авансові внески з податку на прибуток  іноземних юридичних осіб”;
11023600
“Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України”;
11023700
“Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України”;
11023900
“Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань”;  
11024000
“Авансові внески  з податку на прибуток приватних підприємств”;  
11024100
“Авансові внески з  податку на прибуток  від інших платників податку на прибуток”;
11024600
“Авансові внески  з податку на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
Зміни були внесені наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2013 р. № 19 до Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11.
Будьте уважні, нові реквізити бюджетних рахунків для сплати авансових внесків з податку на прибуток розміщено на субсайтах органів ДПС, в засобах масової інформації, а також Центрах обслуговування платників.

Приватним підприємцям

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку другої групи здійснює діяльність в декількох місцях та має найманих працівників. Чи потрібно реєструвати додаткові книги обліку доходів?

Відповідно до пп.296.1.1 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п’ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форми Книги обліку доходів (далі – Книга) та порядок її ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.12.11р № 1637 (далі – наказ №1637). До того ж нормами Податкового кодексу України та Наказу №1637 не передбачено ведення Книги окремо найманими працівниками фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку.
У разі використання найманих працівників фізичної особи – підприємці в графі 2 Книги, за підсумками робочого дня, зазначають суму , яку отримали наймані працівники протягом робочого дня.
Таким чином, підприємець – єдинник заводить одну Книгу, яку заповнює самостійно та зберігає безпосередньо у себе.

Приватний підприємець на загальній системі планує займатися торгівлею тютюновими  виробами. Який порядок  придбання торгового патенту?

Нормою п.267.4 ст.267 ПКУ передбачено порядок придбання торгового патенту, а саме:
 Для отримання торгового патенту суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:
а) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);
в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;
г) вид торгового патенту;
ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";
е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);
є) період, на який придбається торговий патент.
Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.
Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.
У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.
Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Фізична особа-підприємець придбав товари, при постачанні яких були понесені витрати на перевезення. Але товари виявились неякісними й були повернуті продавцю. Чи потрібно в даному випадку коригувати суму ПДВ в складі податкового кредиту на послуги по перевезенню придбаного та повернутого товару, якщо такі послуги не були включені до складу його вартості?

Відповідно до п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України (далі - ПК України) датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п.198.3 ст.198 ПК України).
При відображенні в податковому обліку по ПДВ операцій по поверненню товарів (послуг) слід користуватися п. 192.1. ст.192 ПК України, а саме якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
В даній ситуації неякісні товари були повернуті продавцю, тому витрати на їх перевезення не можуть враховуватися в складі господарської діяльності, й при їх поверненні постачальнику підприємець згідно п.198.5 ст.198 ПК України  втрачає право на нарахування податкового кредиту.
Таким чином, податковий кредит, сформований за рахунок ПДВ, нарахованого (сплаченого) на вартість послуг по перевезенню поверненого товару, зменшується шляхом визнання умовного продажу й нарахування податкових зобов’язань на вартість послуг, при отриманні яких суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту.

На підприємстві працює працівник, який є зареєстрованим приватним  підприємцем. Чи можливо застосувати до нарахованої йому заробітної плати  податкову соціальну пільгу?

Згідно з положеннями пп.169.2.3 статті 169  Податкового кодексу України податкова соціальна пільга не може бути застосована до:
- доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
- заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
- доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.
Таким чином податкова соціальна пільга до  заробітної плати фізичної особи – підприємця застосовується на загальних підставах, в порядку визначеному статтею 169 Податкового кодексу України.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Хто є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Згідно п.265.1 ст.265 Податкового кодексу України платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.
 Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Які об’єкти житлової нерухомості не є об'єктом оподаткування?

Відповідно до пп 265.2.2. п.265.2 ст..265 Податкового кодексу України не є об’єктами оподаткування:
а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
ґ) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;
д) гуртожитки;
е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину.

Які пільги передбачені діючим законодавством зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Пунктом 265.4. ст.265 Податкового кодексу України визначено повний перелік пільг із сплати податку, а саме:
            1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку (у разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів  та зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
2. Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.

Як розраховується сума податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб?

Відповідно до п. 265.5. ст.265 Податкового кодексу України ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування й становлять:
а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

Які ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлені діючим законодавством для юридичних осіб?

Згідно пп.265.5.3.п.265.5 ст.265 Податкового кодексу України ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

Хто проводить обчислення суми податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб?

Нормою п.265.7 ст.265 Податкового кодексу України передбачено, що обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;  для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів, та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;  для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Який порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб?

Відповідно до пп.265.9.1. п.265.9 ст.265 Податкового кодексу України податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

В які строки платники повинні сплатити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Згідно п.265.10 ст.265 Податкового кодексу України встановлено, що податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Чи застосовуються штрафні санкції та пеня до фізичної особи за несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Відповідно до п.126.1 cт.126 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня (пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ).
Пеня, визначена пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п.129.4 ст.129 ПКУ).

Відповідно до вимог Податкового кодексу України громадянин вже сплатив суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нарахованої за 2013 рік? Що буде з цим платежем?

Відповідно до вимог податкового законодавства громадяни, які вже сплатили податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на підставі повідомлень, отриманих від територіальних органів Міндоходів мають право або повернути сплачені кошти, або зарахувати їх в рахунок сплати податку в 2014 році. Для цього необхідно подати відповідну заяву в територіальні органи Міндоходів.

До уваги платників податків!

Документи, які набрали чинності з 01.09.2013:

Постанова від 06.06.2013 N 210, Національний банк
"Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою"
Закон від 04.07.2013 N 422-VII, ВР України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм"
Закон від 04.07.2013 N 408-VII, ВР України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення"

15 % от операций с офшорами хотят отправить в Пенсионный фонд

Проектом № 3125 предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить новый общегосударственный сбор - сбор с операций с нерезидентами, имеющими офшорный статус. Согласно проекту плательщиками сбора являются субъекты хозяйствования (кроме бюджетных учреждений), осуществляющие оплату товаров (работ, услуг) или осуществляющие другие платежи в пользу (на счет) нерезидентов, имеющих офшорный статус, осуществляют расчеты через таких нерезидентов или через их банковские счета (в том числе на счета нерезидента , которые ведутся в национальной валюте), независимо от того, осуществляется ли такая оплата (в денежной или иной форме) непосредственно или через других резидентов или нерезидентов .
Ставка сбора составляет 15 % от суммы платежа, выплачиваемой в пользу (на счет) нерезидента, имеющего офшорный статус.
Сбор уплачивается (перечисляется) в бюджет при перечислении средств в пользу (на счет) нерезидентов, имеющих офшорный статус. Банки и другие финансовые учреждения принимают платежные документы на перечисление средств только при условии одновременного представления расчетного документа на перечисление этого сбора в бюджет. Если плательщик сбора неправильно определил в расчетном документе сумму денежного обязательства по уплате этого сбора в бюджет, банки и другие финучреждения не имеют права принимать платежные документы на перечисление средств до момента, когда плательщик сбора предоставит расчетный документ с правильно исчисленной суммой сбора.
Кроме того, проектом определяются критерии по каким государство (территория) могут быть отнесены к перечню офшорных зон, а именно, если они отвечают хотя бы одному критерию:
- нулевой уровень налогообложения;
- ограниченный доступ к налоговой информации;
- наличие особых режимов или льгот для нерезидентов.
Также определено, что для целей налогообложения к нерезидентам, которые имеют офшорный статус, относятся нерезиденты, зарегистрированные на территории Республики Кипр. Депутаты считают, что существующий перечень офшорных зон не содержит ряд государств, в которых введены существенные налоговые преференции или нулевой уровень налогообложения.
Проектом предлагается расширить и детализировать перечень расходов, которые не учитываются при определении налогооблагаемой прибыли предприятия. Так, в состав расходов не включаются в полном объеме расходы, понесенные ( начисленные) в отчетном периоде в связи с приобретением у нерезидента, имеющего оффшорный статус, консультационных, инженерных, юридических (в том числе адвокатских), бухгалтерских, агентских , брокерских, комиссионных, доверительных, аудиторских, актуарных услуг, услуг по разработке, поставке и тестированию программного обеспечения, обработке данных и предоставлению консультаций по вопросам информатизации, предоставлению информации и других услуг в сфере информатизации, в том числе с использованием компьютерных систем.
Отметим, депутаты также зарегистрировали еще один проект № 3126 согласно которому сбор с операций с нерезидентами, имеющих оффшорный статус, в полном объеме направляется на компенсацию дефицита средств Пенсионного фонда Украины для финансирования выплаты пенсий в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в связи с перечислением страховых взносов в накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного, а также на обеспечение повышения размера пенсий в связи с индексацией и перерасчетом пенсий. Предполагается, что оба закона, в случае их одобрения, вступят в силу с 1 января 2014 г.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.